فوم استوانه

درابعاد مختلف تولید میشود، و قطر آن از 10سانتی متر تا 90سانتی متر متغیر و بستگی به سفارش مشتری دارد.

و همچنین در چگالی های مختلف تولید میگردد،که چگالی معمول آن 12میباشد.، ولی این چگالی قابل تغییر است و به سفارش مشتری برمیگردد.