بلوک های سفارشی

کارخانه فوم شیمی یونولیت سقفی را به صورت سفارشی سازی نیز برای مشتریان تولید میکند.

دلیل سفارشی سازی این است که برخی از پروژه های ساختمانی ممکن است طراحی خاصی داشته باشند.و در آن ها از تیرچه های 30cmاستفاده شود .و فوم های سقفی ارتباط مستقیمی با نوع تیرچه و ابعاد آن دارد ،و در موارد این چنینی باید از بلوک های سفارشی استفاده کرد. که ابعاد ان به شرح زیر است.

( 200cm*50cm*30cm)و(200cm*64cm*30cm