بلوک کرومیت

بلوک های کرومیتی:

 

ازتیرچه های فلزی فولادی باجان باز درترکیب با بتن استفاده میشود.

برای ساخت تیرچه های کرومیت(فلزی)ازیک تسمه دربال تحتانی و نیز یک میلگرد در جان استفاده میشود.

برای پرکردن فضای خالی بین تیرچه ها نیز ازقالب های ثابت یامتحرک سبک استفاده میشود؛که

عموما به آن ها بلوک های فومی کرومیت با ابعاد(200cm*64cm*25cm (ویا((200cm*64cm*20cm

گفته میشود.

بلوک کرومیت عموما در ساختمان هایی با اسکلت فلزی استفاده میشود.

ویژگی های بلوک کرومیت: